MacKenzie Scott donates $10 million to Dakota Medical Foundation
Wed, Nov 16th, 2022 - 8:11am